ការបង្វិលកង យក Free SpinS

0
957

ប្រូម៉ូលសិន ថ្មីពី 1 X B E T យើងផ្តល់ការបង្វិលដោយឥតគិតថ្លៃដល់អតិថិជនរបស់យើងទាំងចាស់នឹងថ្មី.

ការបង្វិលដោយឥតគិតថ្លៃមិនចាំបាច់ភ្នាល់ប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

សំរាប់អតិថិជនថ្មី​លោកអ្នកគ្រាន់តែធើ្វការទាក់ទងមកកាន់ភ្នាក់ងារយើងខ្ញុំដើម្បីចុះឈ្មោះបងើ្តតគណនី​​។

ទាក់ទងមកកាន់ក្រុមការងារយើងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានការបង្វិលដោយឥតគិតថ្លៃ

 សំរាប់គណនីថ្មី លោកអ្នកគ្រាន់តែដាក់ទឹកប្រាប់​​​​ ​  5$ ទទួលបាន​ 10 ដង​ ​ក្នុ​ងការបង្វិល

​​​​      25$ ទទួលបាន​ 20 ដង​ ​ក្នុ​ងការបង្វិល

40$ ទទួលបាន​ 30 ដង​ ​ក្នុ​ងការបង្វិល

60$ ទទួលបាន​ 60 ដង​ ​ក្នុ​ងការបង្វិល

សំរាប់អតិថិជនចាស់​                                   50$ ទទួលបាន​ 10 ដង​ ​ក្នុ​ងការបង្វិល

100 $ ទទួលបាន​ 20 ដង​ ​ក្នុ​ងការបង្វិល

150 ​$ ទទួលបាន​ 30 ដង​ ​ក្នុ​ងការបង្វិល

250 $ ទទួលបាន​ 50 ដង​ ​ក្នុ​ងការបង្វិល

ធើ្វការសាកសួរមកកាន់ក្រុមការងារបន្ថែមទៀមដើម្បីដឹងពីការផ្ដល់ជូនថ្មីៗ