ណែនាំមិត្តភក្តិចុះឈ្មោះ និងទទួលបាន Free Bet ភ្លាមៗ

0
452

តោះ! ឱកាសពិសេសក្នុងការទទួលបាន Free Bet សំរាប់អតិថិជនចាស់របស់ 1​​XBET   ពេញមួយរដូវកាលនៃកាលប្រគួតបាល់ទាត់ពិភពលោក  FIFA WROLD CUP 2022!

នៅក្នុងរដូវកាលប្រគួតបាល់ទាត់ពិភពលោក  FIFA WROLD CUP 2022 នេះ លោកអ្នកគ្រាន់តែណែនាំឲ្យមិត្តភក្តិចុះឈ្មោះជាមួយ 1​​XBET លោកអ្នកនឹងទទួលបាន  Free Bet ភ្លាមៗ !!!

អតិថិជនទាំងអស់ដែលកំពុងលេងនៅ 1​​XBET គឺមានសិទ្ធិទទួលបាន Free Bet ។

លក្ខខណ្ឌងាយស្រួលដើម្បីទទួលបាន Free Bet:

. ណែនាំឲ្យមិត្តភក្តិបង្កើតគណនី 1​​XBET (ត្រូវជ្រើសរើសយកបូណឹសកីឡា)។

. ឲ្យមិត្តភក្តិរបស់លោកអ្នក បំពេញប្រវត្តិរូបគណនីរបស់គាត់។

. ណែនាំឲ្យមិត្តភក្តិរបស់លោកអ្នក ដាក់ប្រាក់ចាប់ពី១០ដុល្លារឡើងទៅចូលទៅក្នុងគណនីរបស់គាត់។

បន្ទាប់ពីមិត្តភក្តិរបស់លោកបានចុះឈ្មោះ និងបានដាក់ប្រាក់លើកដំបូងរួចហើយ លោកអ្នកគ្រាន់តែទំនាក់ទំនងមកកាន់សេវាអតិថិជនរបស់ 1​​XBET និងប្រាប់ ID គណនីរបស់លោកអ្នក និង ID គណនីរបស់មិត្តភក្តិលោកអ្នក មកកាន់យើងខ្ញុំ បន្ទាប់ពីពិនិត្យតាមនីតិវីធីរួចរាល់ ខាងយើងខ្ញុំនឹងផ្ញើប្រម៉ូកូដជូនលោកអ្នក ដើម្បីទទួលបាន Free Bet ។

ចំនួន Free Bet ដែលទទួលបានត្រូវបានបែងចែកដូចខាងក្រោមនេះ៖

– មិត្តភក្តិដាក់ប្រាក់ $10 លោកអ្នកនឹងទទួលបាន Free Bet $3!

– មិត្តភក្តិដាក់ $30 លោកអ្នកនឹងទទួលបាន Free Bet $5!

– មិត្តភក្តិដាក់ $50 លោកអ្នកនឹងទទួលបាន  Free Bet  $10!

 FIFA World Cup ២០២២
បងើ្កតគណនីជាមួយនឹងប្រម៉ូតកូដ 1XCAMSPORTS​ នឹងទទួលបានការបថ្ថែមថ្មីៗអីលូវនេះ​!