ក្លឹបកំពូលទាំង ១០ មានទម្រង់កីឡាករ តម្លៃខ្ពស់ជាងគេក្នុងបាល់ទាត់ពិភពលោក

0
669

– ថ្មីៗនេះ Transfermarkt បានចេញផ្សាយតារាងក្លឹប ដែលមានទម្រង់កីឡាករតម្លៃខ្ពស់ជាងគេក្នុងបាល់ទាត់ពិភពលោក នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។

១ Man City (អង់គ្លេស តម្លៃក្រុមប្រកួត៖ ១,០២ ពាន់លានអឺរ៉ូ) ។

២ Liverpool (អង់គ្លេស តម្លៃក្រុមប្រកួត៖ ៩៦៦,៩៥ លានអឺរ៉ូ) ។

៣ Real Madrid (អេស្ប៉ាញ តម្លៃក្រុមប្រកួត៖ ៨៨៨,៥០ លានអឺរ៉ូ) ។

៤ Barcelona (អេស្ប៉ាញ តម្លៃក្រុមប្រកួត៖ ៨៥២,៦៥ លានអឺរ៉ូ) ។

៥ PSG (បារាំង តម្លៃតម្លៃក្រុមប្រកួត៖ ៨៤៣,៦៥ លានអឺរ៉ូ) ។

៦ Bayern Munich (អាល្លឺម៉ង់ តម្លៃក្រុមប្រកួត៖ ៧៥៦.៥៨ លានអឺរ៉ូ) ។

៧ Atletico Madrid (អេស្ប៉ាញ តម្លៃក្រុមប្រកួត៖ ៧០៩ លានអឺរ៉ូ) ។

៨ Tottenham Hotspur (អង់គ្លេស តម្លៃក្រុមប្រកួត៖ ៦៩៩ លានអឺរ៉ូ) ។

៩ Chelsea (អង់គ្លេស តម្លៃក្រុមប្រកួត៖ ៦៧៩,៩០ លានអឺរ៉ូ) ។

១០ Manchester United (អង់គ្លេស តម្លៃក្រុមប្រកួត៖ ៦៤៦.៧០ លានអឺរ៉ូ) ។