តោះ!!! រកប្រាក់ចំណួលប្រចាំខែចាប់ពី ៧០០ដុល្លារឡើងទៅ!

0
778

ក្លាយភ្នាក់ងារ Affiliate របស់ 1X BET នឹងទទួលបានប្រាក់កម្រៃ ២៥% (ដោយមិនគិតថា ចាញ់ ឬឈ្នះ)

ចាប់ផ្ដើមបង្កើតប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នក ដោយមិនចាំបាច់ចំណាយដើមទុន!

របៀបដើម្បីក្លាយជា ក្លាយភ្នាក់ងារ Affiliate៖

១. លោកអ្នកត្រូវទំនាក់ទំនងមកកាន់បុគ្គលិកយើងខ្ញុំដើម្បីបើកគណនី Affiliate។

២. ស្វែងរក និងនាំអតិថិជនមកចុះឈ្មោះលេងនៅ 1X BET (លោកអ្នករកបានអតិថិជនកាន់តែច្រើន គឺលោកអ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់កម្រៃកាន់តែច្រើន) ។

៣. ទទួលបានប្រាក់កម្រៃ ២៥% សម្រាប់ការនាំអតិថិជនម្នាក់មកលេងនៅ 1X BET។

តើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្រៃពីក្រុមហ៊ុន?

លោកអ្នកគ្រាន់តែណែនាំមិត្តភក្តិ ឬអ្នកស្គាល់មកចុះឈ្មោះ និងដាក់ប្រាក់លេងនៅ ​1X BET គឺលោកអ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់កម្រៃភ្លាមៗពីក្រុមហ៊ុន។ ដោយការទទួលបានប្រាក់កម្រៃត្រូវបានបែងចែកដូចខាងក្រោមនេះ៖

– អតិថិជនដែលលោកអ្នកបានណែនាំមកចុះឈ្មោះនៅ 1X BET និងដាក់ប្រាក់ចូលគណនីជាលើកដំបូង គឺលោកអ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់កម្រៃ ២៥% ដោយមិនគិតថាលេងចាញ់ឬឈ្នះ (ឧទាហរណ៍៖ អតិថិជនដាក់ប្រាក់លើកដំបូងចំនួន ១០០ដុល្លារ គឺលោកអ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់កម្រៃ ២៥ដុល្លារពីការដាក់ប្រាក់នោះភ្លាមៗ) ។

– អតិជនដែលដាក់ប្រាក់ចាប់ពីលើកទី២ឡើងទៅ លោកអ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់កម្រៃ ១០% ដោយមិនគិតថាលេងចាញ់ ឬឈ្នះ (ឧទាហរណ៍៖ អតិថិជនដាក់ប្រាក់ចាប់ពីលើកទី២ឡើងទៅចំនួន ១០០ដុល្លារ គឺលោកអ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់កម្រៃ ១០ដុល្លារពីការដាក់ប្រាក់នោះ) ។

តើដកប្រាក់កម្រៃរបស់លោកអ្នកយ៉ាងដូច្ដេច?

លោកអ្នកនឹងទទួលបានការទូទាត់ជូនជារៀងរាល់សប្ដាហ៍ម្ដងពីក្រុមហ៊ុន ដើម្បីទទួលបានការទូទាត់ជូន លោកអ្នកត្រូវមានប្រាក់កម្រៃក្នុងគណនីចាប់ពី ៣០ដុល្លារឡើងទៅ។

ក្នុងករណីដែលប្រាក់កម្រៃក្នុងគណនីរបស់លោកអ្នកមិនគ្រប់៣០ដុល្លារនោះទេ គឺក្រុមហ៊ុននឹងរក្សាទុកនៅប្រាក់កម្រៃនេះ រហូតដល់លោកអ្នកមានប្រាក់កម្រៃចំនួន ៣០ដុល្លារទើបក្រុមហ៊ុនទូទាត់ជូនលោកអ្នក។

ទំនាក់ទំនងមកកាន់បុគ្គលិតយើងខ្ញុំដើម្បីបើកគណនី Affiliate៖៖

👉 Facebook: 1X Cam-Sports

👉 Telegram: @xbetcambodia

👉 Phone: 023 962 543

👉 Email: info-kh@1xbet-team.com