ខ្សែការពារកំពូលទាំង ១០ ដែលមានបាល់ជំនួយច្រើនជាងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ Premier League

0
768

ថ្មីៗនេះទំព័រ 90min បានធ្វើបញ្ជីអ្នកការពារដែលមានបាល់ជំនួយច្រើនជាងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ Premier League ។ Gary Neville ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់តែក្នុងតំណែងទី ៥ ប៉ុណ្ណោះ៖ Ian Harte, Andy Hinchcliffe, Graeme Le Saux, Leighton Baines ។

1 Leighton Baines (Wigan, Everton – ៥៣ លើកបាល់ជំនួយ) ។

2 Graeme Le Saux (Chelsea, Blackburn Rovers, Southampton – ៤៤ លើកបាល់ជំនួយ) ។

3 Andy Hinchcliffe (Everton, Sheffield Wednesday – ៣៦ លើកបាល់ជំនួយ) ។

4 Ian Harte (Leeds United, Sunderland, Reading – ៣៦ លើកបាល់ជំនួយ) ។

5 Gary Neville (M.U – ៣៥ លើកបាល់ជំនួយ) ។

6 Dan Petrescu (Sheffield Wednesday, Chelsea, Bradford, Southampton – ៣៣លើកបាល់ជំនួយ) ។

7 Gary Kelly (Leeds United – ៣១ លើកបាល់ជំនួយ) ។

8 Ashley Cole (Arsenal, Chelsea – ៣១ លើកបាល់ជំនួយ) ។

9 John Arne Riise (Liverpool, Fulham – ៣០ លើកបាល់ជំនួយ) ។

10 Cesar Azpilicueta (Chelsea – ២៨ លើកបាល់ជំនួយ) ។