ក្លឹបកំពូលទាំង ១០ ដែលមានការវាយប្រហារខ្លាំងបំផុតនៅ PES 2020 ៖ Real នៅក្នុងការចងចាំរបស់ Ronaldo

0
273

– Cristiano Ronaldo បានជួយឲ្យ Juventus មានកំលាំងវាយប្រហារខ្លាំងបំផុតនៅ PES 2020 និង Real ឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី ៧ ក្នុងចំណោមក្លឹបកំពូលទាំង ១០ នៅពេលដែលមិនទាន់មានអ្នកជំនួស សមត្ថភាពរបស់ CR7 ។

 ១០ Atletico Madrid – កំលាំងការវាយប្រហារ : ៨៣

៩ Tottenham – កំលាំងការវាយប្រហារ : ៨៥

៨ ក្រុម Arsenal – កំលាំងការវាយប្រហារ : ៨៦

៧ Real Madrid – កំលាំងការវាយប្រហារ :  ៨៦

៦  Bayern Munich – កំលាំងការវាយប្រហារ : ៨៨

៥ Liverpool – កំលាំងការវាយប្រហារ : ៨៩

៤ Man City – កំលាំងការវាយប្រហារ :  ៩០

៣ PSG – កំលាំងការវាយប្រហារ :  ៩១

២ Juventus – កំលាំងការវាយប្រហារ :  ៩២

១ Barca – កំលាំងការវាយប្រហារ : ៩៣