ក្លឹបកំពូលទាំង ១០ ដែលមានតម្លៃពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេនៅ Premier League

0
453

យោងតាមការស្រាវជ្រាវស៊ីជម្រៅចុងក្រោយរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Liverpool Kieran Maguire ។ Tottenham បានយកឈ្នះ Manchester United ហើយ Man City ក្លាយជាក្លឹបដែលមានតម្លៃពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេនៅ Premier League ។

១ Tottenham (តម្លៃពាណិជ្ជកម្ម៖ ២,៦ ពាន់លានផោន) ។

២ Man City (តម្លៃពាណិជ្ជកម្ម៖ ២,២ ពាន់លានផោន) ។

៣ Manchester United (តម្លៃពាណិជ្ជកម្ម៖ ២,១ ពាន់លានផោន) ។

៤ Liverpool (តម្លៃពាណិជ្ជកម្ម៖ ១,៦ ពាន់លានផោន) ។

៥ Arsenal (តម្លៃពាណិជ្ជកម្ម៖ ១,៤ ពាន់លានផោន) ។

៦ Chelsea (តម្លៃពាណិជ្ជកម្ម៖ ១,៤ ពាន់លានផោន) ។

៧ Wolves Hampton (តម្លៃពាណិជ្ជកម្ម៖ ៤៥៨ លានផោន) ។

៨ Newcastle (តម្លៃពាណិជ្ជកម្ម៖ ៣៨៧ លានផោន) ។

៩ Bulnley (តម្លៃពាណិជ្ជកម្ម៖ ៣៥០ លានផោន) ។

១០ Leicester City (តម្លៃពាណិជ្ជកម្ម៖ ៣៥០ លានផោន) ។